Une autre Hello Kitty

mini_kitty

Pas plus grande que ma main

mini_kitty_main

Patron sur le forum Tiamat.